ALGEMENE VOORWAARDEN
SPONSORING STICHTING ZLND 2050

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Stichting ZLND 2050 gevestigd en
kantoorhoudende aan de Kleverskerkseweg 49 te Middelburg, ingeschreven onder KvK-nummer
………

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Sponsor: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de Stichting ZLND 2050 sponsoring (in de
ruimste zin van het woord) toezegt, al dan niet voor een concreet evenement en ongeacht de vorm
waarin de sponsoring plaatsvindt;
b. De Stichting: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde de Stichting ZLND 2050 gevestigd
en kantoorhoudende aan de Kleverskerkseweg 49 te Middelburg.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van De Sponsor wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.5 In de Inkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijkgesteld met schriftelijke
stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per e-mail, internet, EDI
(Electronic Data Interchange) en daarmee vergelijkbare vormen van datatransmissie.
1.6 De Sponsor met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt
in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen De Stichting en
De Sponsor.
1.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Stichting en
De Sponsor zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van De Stichting zijn vrijblijvend, tenzij door De Stichting
schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Zolang het aanbod van De Stichting nog niet is aanvaard, is De Stichting gerechtigd om het
aanbod inhoudelijk aan te passen of te herroepen.
2.3 De Sponsor staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De Stichting
verstrekte gegevens waarop De Stichting zijn aanbieding baseert. De Sponsor betracht steeds de
uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van De Stichting dient te voldoen, juist en volledig zijn.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding van het aanbod c.q. de
offerte van De Stichting, alsmede door de mondelinge of schriftelijke toezegging van De Sponsor om
een concrete vorm van sponsoring te zullen bieden.
2.5 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de
overeenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) deelname aan ZLND 2050 en alle in dit kader
aangeboden activiteiten.

ALGEMENE VOORWAARDEN
SPONSORING STICHTING ZLND 2050

Artikel 3 Prijs en betaling
3.1 Alle sponsorbedragen c.q. prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke
van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Tenzij anders
overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient De Sponsor alle betalingen in euro’s te
voldoen.
3.2 Indien De Sponsor bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die
personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.3 Ter zake de door De Stichting verrichte prestaties en de daarvoor door De Sponsor verschuldigde
bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van De
Stichting volledig bewijs op, onverminderd het recht van De Sponsor tot het leveren van tegenbewijs.
3.4 Betaling vindt plaats in één termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
3.5 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop De Sponsor de vergoeding uiterlijk
zal betalen, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door De Sponsor betaald volgens de
overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De factuur zal uiterlijk 14 dagen
voor de overeengekomen datum van betaling door De Stichting aan De Sponsor worden verzonden.
Bij gebreke van een specifieke regeling zal De Sponsor binnen een door De Stichting te bepalen
termijn na factuurdatum betalen.
3.6 De Sponsor is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van
verschuldigde bedragen.
3.7 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is De Sponsor in verzuim en worden alle vorderingen
van De Stichting op De Sponsor uit hoofde van de betreffende overeenkomst binnen 14 dagen na
ingebrekestelling onmiddellijk en volledig opeisbaar.
3.8 In geval van een aanvraag tot liquidatie, faillissement of surseance van betaling van De Sponsor
of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door De Sponsor, zullen de verplichtingen van
De Sponsor onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.9 Indien De Sponsor de verschuldigde bedragen niet of niet binnen 14 dagen na factuurdatum
betaalt, is De Sponsor, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag contractuele rente ad 1,5% per maand verschuldigd.
3.10 Indien De Sponsor na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de in de
ingebrekestelling genoemde termijn te voldoen, kan De Stichting de vordering uit handen geven, in
welk geval De Sponsor naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding
van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door
externe deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het te
vorderen bedrag, inclusief rente en eventuele schadevergoeding.
3.11 Betalingen door De Sponsor gedaan in de periode dat zij in verzuim is, strekken in de eerste
plaats tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten en de overeengekomen verschuldigde rente en
pas daarna op de hoofdsom, ook indien De Sponsor bij de betaling een andere bestemming vermeldt.

Artikel 4 Sponsorvoorwaarden
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is De Stichting geen tegenprestatie verschuldigd voor
de door De Sponsor toegezegde sponsoring. Indien partijen overeenkomen dat De Stichting een
tegenprestatie zal leveren, dan zal de te verrichten tegenprestatie door De Stichting worden vermeld
in de overeenkomst.
4.2 Een overeengekomen tegenprestatie kan bestaan uit (I) het verrichten van
promotiewerkzaamheden door De Stichting ten behoeve van De Sponsor, dan wel uit (II) het toestaan
door De Sponsor van door De Stichting zelf te verrichten promotiewerkzaamheden. De Sponsor heeft
nimmer recht op meer promotie mogelijkheden dan partijen expliciet schriftelijk overeengekomen zijn.
4.3 Sponsoruitingen door De Sponsor mogen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande
instemming van De Stichting geschieden.
4.4 De Sponsor is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van digitaal promotiemateriaal betreffende
De Sponsor, voor door De Stichting uit te voeren promotiewerkzaamheden. De Sponsor is zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeleverde materiaal. Aanlevering van benodigd
promotiemateriaal dient tijdig door De Sponsor te geschieden, binnen de door De Stichting nader aan
te geven termijn. Bij niet tijdige aanlevering kan De Sponsor geen aanspraak meer maken op door De
Stichting te verrichten promotiewerkzaamheden.
4.5 Kosten voor het vervaardigen van digitaal promotiemateriaal betreffende De Sponsor, zijn niet bij
het sponsorbedrag inbegrepen. Deze kosten komen voor rekening van De Sponsor. Tenzij anders
overeengekomen.
4.6 Wanneer partijen uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat De Stichting voor De Sponsor
promotiewerkzaamheden zal verrichten, dan dienen de hiervoor benodigde digitale
promotiematerialen (logo’s e.d.) door De Sponsor te worden aangeleverd en dienen deze te voldoen
aan door De Stichting gehanteerde voorwaarden en kwaliteitseisen. De Stichting behoudt zich het
recht voor om de promotiematerialen, indien het aangeleverde materiaal naar haar mening niet
voldoet aan redelijke normen die zijn vereist voor de handhaving van de uitstraling van ZLND 2050,
aanpassing te verzoeken, dan wel om het promotiemateriaal alsnog te weigeren
4.7 Wanneer partijen uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat het De Sponsor is toegestaan om zelf
promotiewerkzaamheden te verrichten, dan is zulks slechts toegestaan onder door De Stichting –
zowel voor als na het sluiten van de overeenkomst – aan te geven voorwaarden en beperkingen. De
Stichting behoudt zich het recht voor om de promotiewerkzaamheden, indien de inhoud of de wijze
van promotie naar haar mening niet voldoet aan redelijke normen die zijn vereist voor de handhaving
van de uitstraling van ZLND 2050, aanpassing te verzoeken, dan wel om het promotiemateriaal alsnog
te weigeren.
4.8 Aan De Sponsor wordt geen exclusiviteit verleend. De Stichting is gerechtigd om meerdere
(hoofd)sponsoren aan te trekken voor ZLND 2050.
4.9 Branche-exclusiviteit kan alleen ondubbelzinnig en schriftelijk overeengekomen worden. Wanneer
branche-exclusiviteit overeengekomen is, dan zal een dergelijke exclusiviteit beperkt zijn tot het
specifieke product of dienst welke De Sponsor op dat moment blijkens haar website expliciet en
uitdrukkelijk benoemd hoofdzakelijk aanbiedt onder haar handelsnaam. Het begrip branche wordt
restrictief uitgelegd.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten van door De Stichting ter beschikking gestelde documenten,
tekeningen, modellen, materialen, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, werkwijzen, methoden,
teksten, dan wel alle andere voorkomende audiovisuele, beeldende of schriftelijke stukken c.q.
gegevensdragers, blijven bij De Stichting.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt De Sponsor geen gebruiksrecht
met betrekking tot enige door De Stichting ter beschikking gestelde (intellectuele) eigendomsrechten
van documenten, tekeningen, materialen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, foto’s, films,
werkwijzen, methoden, teksten, dan wel alle andere voorkomende audiovisuele, beeldende of
schriftelijke stukken c.q. gegevensdragers. Evenmin behoudt of verkrijgt De Sponsor geen
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de overeenkomst. Het is De Sponsor ook niet
toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Stichting tot opname, vermenigvuldiging,
openbaarmaking, etc. over te gaan.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel dit voor een deugdelijke uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk is, is het De Sponsor niet toegestaan om het merk en/of de handelsnaam
van De Stichting, dan wel ZLND 2050, dan wel Stichting ZLND 2050, of enige aan hen gelieerde
ondernemingen, op enigerlei wijze naar buiten toe te gebruiken.
5.4 Door het sluiten van de onderhavige overeenkomst verklaart De Sponsor zich eeuwigdurend,
onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens
portret, lichaam en/of lichaamskenmerken, handelsnaam, merk, logo’s en soortgelijke zaken door De
Stichting of een door De Stichting aangewezen derde, ten behoeve van promotie van ZLND 2050
waarop de sponsoring ziet, waarbij De Sponsor uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een
dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het
commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Stichting noch de eventuele derde aan wie De Stichting
toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake
aan De Sponsor enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1 Data en tijden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door De Stichting.
6.2 De Sponsor dient het aanvangstijdstip 24 uur voor aanvang van elke sponsoractiviteit te
controleren.
6.3 Onverminderd het vorenstaande is De Stichting in elk geval bevoegd de overeenkomst te wijzigen
wegens gewichtige, aan De Sponsor onverwijld medegedeelde omstandigheid.
Artikel 7 Ontbinding, opzegging en annulering van de overeenkomst
7.1 De Stichting komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Niet nakoming van De Sponsor van
en alle andere verplichtingen tot medewerking door De Sponsor of een door de De Sponsor in te
schakelen derde gelden steeds als een toerekenbare tekortkoming.
7.2 De Sponsor is niet bevoegd om de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen, uit welke hoofde
dan ook.
7.3 De Sponsor is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke
voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

7.4 De Stichting kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien De Sponsor – al dan niet voorlopig – surseance van betaling
wordt verleend, indien het faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van De Sponsor
wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van De Sponsor wijzigt.
De Stichting is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan
wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van De Sponsor vervalt het recht tot
gebruik van aan De Sponsor ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van
rechtswege.
7.5 De Stichting is bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen indien De Sponsor de
richtlijnen en/of aanwijzingen, in het kader van veiligheid gegeven, niet opvolgt. De Stichting is niet
aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is De Stichting gehouden om door De
Sponsor gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
7.6 De Stichting is bevoegd de overeenkomst op te zeggen en activiteiten te annuleren indien er zich
op 7 dagen voor de datum van de activiteit minder dan het minimum aantal deelnemers hebben
ingeschreven, of minder dan het minimumbedrag aan sponsoring is toegezegd. Indien De Stichting
gebruikmaakt van deze bevoegdheid, dan is De Stichting niet gehouden om De Sponsor eventuele
verrichte betalingen terug te geven. De Sponsor heeft ook geen recht op rente of vergoeding van
andere schade.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering
8.1 Deelname aan ZLND 2050 geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor
enige directe en/of indirecte schade, hoe ook genaamd, die De Sponsor of diens afgevaardigden c.q.
door of namens De Sponsor opgegeven deelnemers mochten lijden als gevolg van de deelname aan
ZLND 2050, of anderszins voortvloeiend uit de overeenkomst, tenzij deze schade het directe gevolg is
van aan De Sponsor toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt
voor alle mogelijke schadesoorten, daaronder begrepen gevolgschade van de Deelnemer vanwege
(blijvend) letsel en schade van nabestaanden ten gevolge van het overlijden van De Sponsor of diens
afgevaardigden c.q. door of namens De Sponsor opgegeven deelnemers.
8.2 Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van De Stichting
voor schade van De Sponsor aangenomen moet worden, dan zal de totale aansprakelijkheid van De
Stichting beperkt zijn tot 50% van het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen bedrag voor
sponsoring (exclusief btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een
looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op maximaal
50% van het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één kalenderjaar.
8.3 De aansprakelijkheid van De Stichting voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van De Sponsor, schade verband houdende met het gebruik van door De
Sponsor aan De Stichting voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade
verband houdende met de inschakeling van door De Sponsor aan De Stichting voorgeschreven
toeleveranciers, is volledig uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van De Stichting
wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van De Stichting, zoals omschreven in
de voorgaande leden van dit artikel laten de overige uitsluitingen en beperkingen van
aansprakelijkheid van De Stichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De Sponsor de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Stichting meldt. Iedere
vordering tot schadevergoeding tegen De Stichting vervalt door het enkele verloop van drie maanden
na het ontstaan van de schade.
8.6 De Sponsor vrijwaart De Stichting voor alle aanspraken van derden geleden ten gevolge van de
uitvoering door De Sponsor van de overeenkomst, diens betrokkenheid en aanwezigheid bij ZLND
2050 en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van De Sponsor. De
Sponsor vrijwaart De Stichting eveneens voor aanspraken van ondergeschikten van De Sponsor en
door of namens De Sponsor opgegeven deelnemers.
8.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
De Stichting zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
8.8 De Sponsor is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst.
Zo ook ten aanzien van alle personen waarvoor De Sponsor een of meerdere activiteiten heeft
geboekt.
8.9 De Sponsor zal adequaat verzekerd zijn voor alle schade en eventuele gevolgschade betreffende
alle voorkomende schadegevallen die zich tijdens ZLND 2050 kunnen voordoen en zal zich adequaat
verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
8.10 De Sponsor heeft voor haar bezoekers van ZLND 2050 in ieder geval de navolgende
verzekeringen afgesloten (I) ziektekostenverzekering (II) aansprakelijkheidsverzekering (waaronder
aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen en/of zaken die eigendom zijn van De Sponsor)
en (III) reisverzekering (IV) een verzekering betreffende verlies van en schade aan goederen en zaken
van zowel De Sponsor als De Stichting (waaronder door brand en diefstal) (V) beroeps- en/of
bedrijfsaansprakelijkheid betreffende De Sponsor, diens ondergeschikten en door of namens De
Sponsor opgegeven deelnemers.
8.11 Onverminderd het vorenstaande kan het bedrag waarvoor De Stichting eventueel aansprakelijk
zou zijn nooit het bedrag dat haar verzekeraar te dien aanzien uitkeert te boven gaan.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige
tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van De
Stichting, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door De
Sponsor aan De Stichting zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, terrein,
programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door De Sponsor aan De Stichting is
voorgeschreven, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet,
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VII) oorlog, (VIII) werkbezetting, (IX) staking, (X)
algemene vervoersproblemen en (XI) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
9.2 De Stichting heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van een
overmachtssituatie. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval
naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen
10.1 De Sponsor is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde
te verkopen en/of over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting. Dit
geldt evenzeer voor niet op naam gestelde toegangsbewijzen voor activiteiten.
10.2 De Stichting is te allen tijde gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een
derde over te dragen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen De Stichting en De Sponsor worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Geschillen welke tussen De Stichting en De Sponsor mochten ontstaan naar aanleiding van een
tussen De Stichting en De Sponsor gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de rechtbank te Middelburg.
Middelburg, juli 2019


Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.